La fidanzadda e ru puzzle

Una Fidanzadda ciama l’amori soiu……. è disimpiradda!!!!

 

Amò m’entradda una tristhura e me piglienni lu disimperu, aggiu cumparaddu un PUZZLE, ma no v’arresciu a fa cumbinà mancu una tessera!!!!!

Eddhu riipondi tuttu amurosu

          Ma amò ma si ve ru disegnu ira scattura …bastha abbaidda ghisssu

Edda ancora pi disimpiradda e g uri neivvi a zimi di peri ri dizzi:

         – Eja un giaddhu ve ira scattura ….ma propriu no v’arresciu

Allora eddhu più amurosu di prima ri dizzi:

          – No ti preoccuppà soggu arribenni e lu cosu lu femmu e lu finimmu umpari…..

Arribi lu fidanzaddu si posa in banca, s’abbaidda la fidanzadda, edda puru l’abbaidda, eddhu si ra torra a abbaidda e ri dizzi:

– Amori meu femmu una cosa beddha fatta,….zi turremmu a puni li corn-flakes ira scattura …e non dimmu nuddha a nisciumi, ……..d’accosdhu?