“Mammatita” di Agniru Canu, Sassari 1878 – 1966

mamma-titta
Mamma Titafoto dal web 

Stamane, mentre navigavo su Facebook sono stato attirato dalla foto qui a lato, che l’amico  “EDO” ha sapientemente  abbinato, come solo lui sa fare, ad una poesia dialettale, scatenando in me ricordi d’infanzia.  La Mammatita.

– Le vicine di famiglia che allevavano figli e che avevano sovrabbondanza di produzione di latte materno, subentravano alle mamme naturali nell’allattamento dei bambini quando queste scarseggiavano nella produzione di latte materno o non ne producevano affatto – I figli venivano cresciuti nel portare grande rispetto alla vicina della famiglia che li aveva allattati, chiamandola MammaTita , qui sotto abbiamo riportato una poesia dialettale di Agniru Canu che era il pseudonimo che utilizzava il prof. Salvator Ruiu noto scrittore poeta e giornalista, per pubblicare le poesia dialettali.

 

“Mammatita” di Agniru Canu, Sassari 1878 – 1966

Canti còsi mi dizi abà la vida,
chi tu nò mi dizì !
Ma sèmpri mi l’ammèntu
lu latti chi m’ài dadu.
Lu tó innòmu lu pórthu i lu córi,
lu tó innòmu e lu di giaiutita,
chi, allóra, candu tu m’éri allattèndi,
éra veccìttu e canu
cumènt’abà sòggu éiu, mammatì.

Oh chissi vigni nósthri affacc’a pari
chi si vurìani bè che dui suréddi,
la tóïa, la più manna, cu l’aribi
ch’érani vaggianéddi,
e la di mamma bè allacanada,
cu l’àid’i lu muru
e la chisura viba bè insarrada !

Ma li pàti già érani dibèssi:
lu tóiu cu l’araru e l’aridòni,
e tanti figadind’in giru in giru;
lu nósthru più mannittu
cu la cudina bianca e, a daréddu,
trè mènduri, una figa e un eucarittu.
I li pidrissi tói cantu prufumu
di rumasinu, di mènta e di salvia!
E l’abi, i li casiddi suarini,
a lu riparu bèddu da li vènti,
cant’érani cuntènti
i la còrthitta di l’ériga manna !

Tantu méri: la tó firizzidài.
Tuttu m’ammèntu, e di gandu fazì
la parthi pa mè puru,
fuss’una casgiaddina o una tiricca.
– Chisth’a Saivadorìccu – tu dizì –
lu cozzaréddu, chi n’à bramusia.
Tuttu m’ammèntu, e binidèttu sia
sèmpri lu tó innòmu, mammatì !

“Mammatita” di Agniru Canu, Sassari 1878 – 1966

Lascia un commento