Onomastica di Romangia

Chisthu isthùdiu è nàdu da la cunsideraziòni, di zischà e di punì umpàri li cugnòmmi di Sòssu e di Sénnari, d’accuglìnni l’isthória e inuì è pussìbiri di dàlli pùru un’ipiegaziòni, sòbra la sóia genia.

Pà esèmpiu, cànti sussinchi cunnòscini lu véru signifigàdu di: Frau, Razzu e Zicchi.

Zésthu è diffiziri, paschì lu sussincu è una fabidadda, chi nisciùnu ha mai prubàdu a ischribì, né i lu passàdu e né a óggi, ma è sèmpri isthàdu sóru fabiddàddu, no coniscimmu iscritturi in sussincu abanti lu 20° securu.

È fuimàddu in pàsthi da paràuri itariàni, un bè antighi,cumènti: aggiutóriu=aiutorio (aiuto, esclamativo), brùgura=brucolo (bruffolo, brugola), bùgnu=bugno (arnia), carrasciàri=carnasciale (carnevale), fióttu =fiotto, frébba=febbre, istadéa=statea (stadera), manéccia=manecchia (manico), táraru=tarolo (tarlo), chi abemmu pigliaddu da lu tuschànu antigu.

È in chisthu periòdu, chi ha ischuminzàdu a nascì lu diarèttu di Sòssu, cun chissu di Sassari, e inùi agatèmmu l’uniòni tra l’itariànu antigu e lu sàldhu logudurésu.

La Romàngia e li zòni vizini, àni aùdu un bè di duminaziòni furisthèri, chi z’àni lassàdu di la prisènzia di ghisthi, zèsthi paràuri chi venini ancóra óggi usàddi, i la fabiddàda di tùtti li dì.

Prima li pisani, cun: buriàna=id. (confusione, trambusto), cittu=citto (centesimo), póivvara=polvere e dabbói di li ginubési: babbaróttu=barbarottu (ant.) (rondone), báina (pèdra)=abbaen (lastra di ardesia), bàgna=id. (sugo per la pasta), brandári=brandá (treppiede di cucina), buattóne=bugata (fantoccio, pupazzo, spauracchio), carrúgiu=carroggio (vicolo stretto), ciáffu=ciaffo (schiaffo), cucchitta=cochetto (bozzolo del baco da seta), dinà=diná (denari), fratássu=frattasso (pialletto dei muratori), técciu=teccio, zéa=géa (bietola).

Da lu XV° a lu XVIII° sécuru, ri cataràni e l ‘ippagnori, z’àni lassàdu: agliáda=allada (agliata), amigassi=amigarse (avere o farsi un amante), ammagà=amagar (nascondere), andrugiéri=droguero (astuto, furbo, malizioso), arringádda=arengada, aringada (salacca), assussegu=assosec, asusiego (tranquillità), assussiggá=asosegar (acquietare, calmare), barrina=id. (trapano, trivella), barretu=barret (berreto), bárrili=barril (barile), bàssa=bassa (cesso, latrina), bèffa=befa (beffa, dileggio), brasgèri=braser (braciere), brisca=id., (briscola, gioco di carte), burdasciotta=bordissot (specie di fico nero, brogiotto), carétta=careta (cuffia), rabbazzòni=rabassó, sindria=id. (anguria), trápa=id., vignatéri=vinyater (vinaio, vignaiolo), vinidóri=venidor (vinificatore), vosthé=vosté e di l’ippagnòri: agguantà=aguantar (tollerare), aórru=ahorro (risparmio), apuséntu=aposento (alloggio, camera, stanza), aschamà=escamar (nauseare, ribrezzare), assusthà=asustar (spaventare), aurrá=ahorrar (risparmiare), azzótta=azote, açote (frustino), barrunzéddu=barrachel (barrancello), bòtta=bota (scarpa), bòvida=bóveda (soffitto, volta), braghétta=bragueta (sparato dei calzoni), branizi=barniz (vernice), bràsgia=brasa (brace), brincá=brincar (saltare), carréra=id. (strada di città), chiéttu=quieto (calmo, tranquillo), diciu=dicho (detto, proverbio), làsthima=lástima (pietà), páttiu=patio (cortile, spiazzo), ribuzá=rebozar (ingannare, raggirare).

I lu XVIII°-XIX° sécuru li piemontési, àni intruduzidu: cimbrána=ciambrana (intelaiatura della finestra, detto anche di sbornia), gnogna(ñoña) =id. (carezza, estro, moina), ischabbaròni= scaparón (scampolo, avanzo di una pezza di stoffa), lamòni=lamon (grosso recipiente di lamiera, usato per riporvi l’olio d’oliva, per la provvista).

Cumènti sabèmmu da l’isthudiósi di la linga e di l’isthória sàlsdha, li cugnòmmi e non sóru, ma pùru li pararùmini o isthivigni, ischuminzàni a cumparí ischritti i l’ànnu Milli, in li cundaghi, inùi agatèmmu l’innómmu di la passòna, lu cugnòmmu, lu pararùmini e lu loggu inui è naddu.

Ithoccor de Thore Calcafarre (CSP 337), Digiti Truncu (CSP 209), Petru de Kentu Istafla (CSP 21), Petru de Centu Istabla (CDS I, 158), Gosantine de Thori Ispentumatu (CSP 348), donnu Petru de Sèrra Spentumadu (CSMB 37), Petru Natale su Thurpu (CSP 433), Mariane de Gallu Thurungone (CSP 135), Gunnari de Serra Utre (CSNT 273), Ocli Ruiu (CSP 158), Comita de Caruia Carica (CSP 222), Thori Camba Curtha (CSP 203).

Chisthu zi fazi cumprindì, chi i li sécuri XI°-XIII° li puburaziòni si multhipricabàni e cun chisthi li cugnòmmi, chi sò naddi pà disthinghì la ràzza; li famiri chi abiàni lu matèssi innómmu, erani un bè e pà chistha rasgiòni chi l’antighi usàbani pùru, l’isthivigni o pararùmini. In Sòssu e in Sénnari, agatèmmu: cugnòmmi sàldhi antighi, itàriani, cugnòmmi ciambàddi in itariàni e cugnòmmi ippagnóri.

One thought on “Onomastica di Romangia

Lascia un commento