Poesia su Sorso di Saivadori Andria (Andrea Bonfigli)

Sossu, chi sei naddu a occi a sori,
isthrascinaddu a Sennareddu,
fendi l’uccittu in mezzu a lu carori
in terra di Marritza di Giuncheddu.

Assaccarradu dall’aiburi d’ariba
chi cuani l’intragni e lu tuimmentu
d’una razza di cori e di zaibbeddu
calamaiada da lu fiaggu di saimmentu

Da la Zimbonia di Santu Pantareu
bedd’assintàda innantu a gesgia manna
n’esci l’arrusthu di Sossu tutt’intreu
“chi no si pò tuccà lu curu a mamma”.

Acchi si no so avveru casthi mari
e tutt’a un’ora po iscì un quarantottu
ventu burioni e casa a pusthigari
cun grandina timpesta ed abburottu

O sei o no sei figlioru di Gambella
naddu tra Majori e Chirighina,
sinnò, pigia li trozzi, e…aria…e via,
paschì pa te no v’è nisciuna isthella.

Nè la g’ha azzaddu a cannizzu a Serafina
oppuru a un’accudiddu cassisia:
Imbiriggu e di pogga bagatella
si no l’ha fattu Metilde o Giuseppina

No pari veru cantu semu pogghi
e cantu semu assai in dugna loggu,
intraddi sempri che punta di barrina
pa fa frairi e azzindi lu foggu.

Semmu macchi pa via di la mizzina
cu lu coimmu chi teni più che ha rasu
o pa la cionfra d’Austhinu troddiu arresu.
Affuttidinni e lassemmuru in chintina
chisthu cani di trinza sassaresu.

Tratta da “Sossu chi sei naddu a occi a sori…..”
Saivadori Andria (
Andreuccio Bonfigli)

Lascia un commento