Suite Romangia – vocaboli e frasi della parlata Sorsese – parte seconda

eccovi la seconda parte (la prima parte la trovate qui) del nostro vocabolario Sorsense ….sussincu e andenni a dananzi puru ru sennaresu….parò vi diggu già da abà chi lu vucabolariu lu pudiddi cuntrullà i ru sittu di ru scrittori.

************************************************************

Àniu biàncu (l’) (Sòssu) = dittu di cosa rara

Aisètta aisétta a passáddu tùttu lu manzànu = dittu di mandroni.

Albertini (Sòssu) = no più utirizzádu. D’origini itariàna.

Altèa (Sòssu) = ancóra utirizzádu. Vèni da l’innómu di piànta, altèa (Althaea officinalis L.).

Alzu (Sòssu) = ancóra utirizzádu. Innómmu di piànta, ontano (Alnus glutinosa L.).

A màggiu e mai = dittu di dezisioni chi no veni pigliadda.

Amigu di tàzza = dittu d’imbriagoni.

Amuganu = ancóra utirizzádu. Cugnòmmu cumpósthu da amu+ ganu (Canu).

Andá a cabáddu a la ippusédda = pusassi a cabaddu cumenti l ipposa.

Andá a muntinàggiu = in sensu littirari, in sensu figuradu vò di murì.

Andá accùcc’accùcca = dittu du fazzu.

Andá appiànu appiànu = dittu di camminà.

Andá attàmba attàmba = andà a la ciegga.

Andá attràga attràga = camminà cumenti fazini li imbriagghi, o andà a pianu.

2 thoughts on “Suite Romangia – vocaboli e frasi della parlata Sorsese – parte seconda

  1. aiscostha a me! zesti parauri cu ri doppi cunsunanti, noi in sossu mi pari no ri trattemmu più,

    paresempiu: cugnommu (è più sassaresu ghe sussincu) mi pari sempri di abè intesu in Sossu, sempri dì cugnomu o cugnomi , iscusami si ti diggu chistu ma credu ghi sevvia a ciarì la chisthioni.

    un’hastru esempiu e la paraura “Ainu” in Sossu è ditta “Aniu” parini prizisi ma sonani dibessamenti

    Aisettu un toja ripostha e ti saruddu humbe assai.

  2. possiamo parlarne quando tu vuoi se hai una mail, io cerco di fare quello che posso, ma con un aiuto sarebbe meglio A presto

    Batore

Lascia un commento